Đất SKC là đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp, được sử dụng vào mục đích sản xuất công nghiệp, tiểu công nghiệp, thủ công nghiệp và kinh doanh, dịch vụ; bao gồm đất khu công nghiệp; cơ sở sản xuất, kinh doanh; cho hoạt động khoáng sản; sản xuất vật liệu xây dựng…vv.

dat skc la gi - Đất SKC là gì?
Đất SKC là gì

Có thể hiểu đơn giản đây là loại đất sản xuất, kinh doanh dịch vụ phi nông nghiệp không phải là để xây dựng nhà ở. Nếu muốn xây dựng nhà ở thì phải thực hiện chuyển đổi mục đích sử dụng. Nếu được chấp thuận thì mới được xây dựng.

Căn cứ theo thông tư  Số: 29/2014/TT-BTNMT của BỘ TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG ngày 02/06/2014.